Temeljem odredbi Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu Turističke zajednice općine,grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Trogira i u Turističkom informativnom centru, kao sastavnom dijelu Turističkog ureda grada Trogira, raspisuje se

NATJEČAJ

na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog radnika za radno mjesto: Suradnik za organizaciju i promociju, te destinacijski menadžment.

Trajanje rada je do povratka radnika na posao.

Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati za navedeno radno mjesto su:

  1. Završena viša stručna sprema

  2. Aktivno poznavanje jednog stranog jezika, pasivno poznavanje drugog stranog jezika

  3. Informatičko znanje; kandidati koji poznaju rad u programima Adobe Photoshop i Adobe InDesign imaju prednost

  4. Posjedovanje organizatorskih sposobnosti i poznavanje područja turizma

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od oglašavanja Natječaja na web stranici Turističke zajednice grada Trogira www.visitrogir.hr i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ispostava Trogir). Natječaj će se oglasiti dana 13. kolovoza 2020.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo osobnom predajom natječajne dokumentacije u prostorije Turističke zajednice na adresi: Turistička zajednica grada Trogira, Trg Ivana Pavla II br.1, 21220 Trogir.

 

Uz pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti:

-          životopis

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),

-          dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),

-          dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS i potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (preslika ugovora o radu, rješenja o prijemu u službu, rješenja o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova/vrsta i potrebna stručna sprema, i vremensko razdoblje,

-          izvod iz kaznene evidencije, u izvorniku, kojim se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje, ne stariji od šest mjeseci,

-          dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u radni odnos može biti primljena osoba koja nema položen stručni ispit uz obavezu polaganja istog u roku od godinu dana, također položen stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

-          potvrdu /izjavu o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika,

-          potvrdu /izjavu o pasivnom znanju jednog svjetskog jezika,

-          potvrdu o završenom stupnju osposobljenosti za rad na osobnom računalu ili izjavu da zna raditi na osobnom računalu.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Turistička zajednica Grada Trogira zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni odmah po donošenju odluke o izboru.

KONTAKT

Turistička zajednica grada Trogira

Trg Ivana Pavla II/1​, 21220 TROGIR

Tel: +385-21-885-628

email: info@visittrogir.hr

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
PREČACI

© 2018 Turistička zajednica grada Trogira